Metapontum AB och Förskolan Metapontum AB

Skolan och förskolan är belägen i den natursköna kulturmiljön i Långbroparken i Älvsjö, Stockholm, och förenar både traditionella värden och det multikulturella. Här möts olika världar och det är i denna levande miljö som vi vill att våra elever och barn ska verka och utvecklas.
Metapontum är en F-9-skola som har både en musik- och en matematikprofil. Alla elever väljer därför matematik eller musik som ett individuellt val under sina år på skolan. Inom ramen för skolans matematikprofil bedrivs även spetsutbildning i matematik från årskurs 7. Skolans profilval gör att det finns en stark tradition inom matematik och musik som understryker såväl det akademiska som det kreativa och musikaliska.
Skolans pedagogiska profil utgår från den traditionella kunskapsförmedlingen såväl som kritiskt och självständigt tänkande. Vi på Metapontum har höga förväntningar på våra elever och vill att de ska lyckas väl i sina studier och ser läxor som en naturlig del av skoltiden. Vi vill att våra elever och barn ska känna att de är betydelsefulla och att det är viktigt för oss att det går bra för dem.
Skolan har också en egen kulturskola som vill stimulera barn och unga att utveckla sina förmågor inom dans, sång, teater och musik efter skoltid.
Förskolan Metapontum har även den en musikalisk profil där rytmik och sång blir ett sätt att utveckla barns förmåga att uttrycka sig och känna tillhörighet. Förskolans musik- och matematikundervisning är väl integrerad med grundskolans profiler och förbereder barnen för fortsatt lärande på grundskolan.
Varmt välkomna till oss!

Profilämnen

Matematik

Elever som väljer matematik som profil får en fördjupad kunskap om matematikens roll och tillämpning. För att på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningens alla delar bör de kunna uppnå ämnets kunskapsmål för sin årskurs. Profiltimmarna ägnas åt laborationer, kreativ problemlösning samt fördjupning av elevernas förståelse för matematiska begrepp och analytiska resonemang utöver grundskolans ordinarie kursplan. Ämnet utvidgas genom inslag av bl. a. logik, minnesträning och olika tillämpningsområden.

Musik

Musikprofilen omfattar medverkan i skolans körer, ensembler och projektverksamhet. Inom valtimmarna deltar de yngre barnen i dans- och rytmiklektioner samt introduceras för musikaliska begrepp och notläsning. De äldre läser musikhistoria, musikteori, gehörslära och musikpsykologi. Profilen syftar till att stödja elevernas musikaliska utveckling och allmänbildning. De flesta musikelever deltar även i den individuella instrumentundervisning som tillhandahålls av Kulturskolan Metapontum efter ordinarie skoltid


Betygsresultat 2020


Vi förespråkar transparens och öppenhet gällande skolors kvalitet och resultat. Då Skolverket inte längre offentliggör betygsstatistik på skolnivå har vi valt att redovisa våra egna resultat för avgångseleverna på grundskolan vårterminen 2020.

Genomsnittligt meritvärde: 283,25

Andel som nått kunskapskraven i alla ämnen: 100%

Andel behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program: 100%

Andel behöriga till yrkesprogram: 100%