Spetsutbildning i matematik för högstadiet

Metapontum fick år 2012, som en av fem skolor i Sverige, Skolverkets förtroende att bedriva spetsutbildning i matematik för högstadieelever. Syftet med spetsutbildningen är att ge elever med fallenhet och intresse för ämnet möjlighet att redan från årskurs 7 läsa matematik på hög nivå och – tillsammans med likasinnade – nå så långt som möjligt i sin individuella kunskapsutveckling.
Utvärdering av Metapontums nu tioåriga försöksverksamhet med spetsutbildning påvisar att de flesta elever som antagits har mycket goda studieresultat överlag och de flesta uppnår kunskapsmål för matematik motsvarande två eller fler gymnasiekurser.

Upplägg

Eleverna i spetsgruppen läser högstadiets matematik under tre terminer istället för sex. På vårterminen i årskurs 8 påbörjar eleverna gymnasiekursen Matematik 1c, som följs av Matematik 2c.
Undervisningen omfattar utöver ordinarie stoff bl.a. symbolisk logik, matematikhistoria och matematikens grundvalar.
Spetsgruppen har fem heltimmar matematikundervisning i veckan. Ambitionen är att alla elever i spetsgruppen ska erhålla betyg i gymnasiekurserna Matematik 1c och Matematik 2c. Spetsutbildningar omfattas av en särskild undantagsregel som innebär att eleverna får möjlighet att läsa om kurserna och höja kursbetygen när de väl börjat på gymnasiet. Varje elev som deltagit i spetsutbildningen kommer att på sitt slutbetyg få en notering om detta.

Antagning

Spetsutbildningen är riksrekryterande vilket innebär att elever från Sveriges alla kommuner kan söka till oss.
Antagningen sker via skriftligt prov, vars syfte är att bedöma den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig spetsutbildningen. Provet omfattar grundläggande matematiska färdigheter som en sjätteklassare förväntas behärska på områden som de fyra räknesätten, geometri, proportionalitet och enkel algebra och kombinatorik. Provet testar också den sökandes förmåga att ta sig an mer utmanande uppgifter med hjälp av kreativt tänkande, liksom förmågan att redovisa matematiska resonemang.
Anpassningar vid exempelvis dyslexi erbjuds vid förfrågan. 
Några dagar efter genomfört prov kommer resultatet (i form av "Godkänt" eller "Inte godkänt") per mejl till vårdnadshavare. Observera att provrättarna inte kommer att ge mer detaljerad individuell återkoppling än så angående den sökandes insats vid provtillfället.
Vid allmänna frågor vänligen kontakta kansliet på tel. 08-579 70 445 eller via info@metapontum.se. Vid mer specifika frågor om spetsutbildningens upplägg, vänligen kontakta Nikolaj Marquez von Hage, i första hand per e-post: nikolaj.marquezvonhage@metapontum.se.